TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

ประวัติความเป็นมา และตราสัญลักษณ์

     ตำบลเบิกไพร ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อปี  พ.ศ. 2487  และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่  2  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2538  และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเบิกไพร  ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม  2550  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีสัญลักษณ์เทศบาลเป็นรูปศาลเจ้าแม่เบิกไพร  ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ประชาชนในพื้นที่และที่ต่างๆให้ความเคารพนับถือ
 หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449