TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

โครงสร้างพื้นฐานเทศบาลตำบลเบิกไพร

การคมนาคม การจราจร
     การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้
       ถนนสายเขางู-เบิกไพร
       ถนนภายในตำบล หมู่บ้าน (ถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก และลูกรัง)
       สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง จำนวน 3 แห่ง (สะพานเขางู-เบิกไพร ,สะพานค่ายหลวง ,สะพานวัดบ้านโป่ง)


 


การประปา
     มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 30 แห่ง ดังนี้


  หมู่ที่    1 จำนวน  2  แห่ง งบประมาณของเทศบาล,กรมทรัพยากรธรณี
  หมู่ที่    2 จำนวน  4  แห่ง

งบประมาณของเทศบาล 2 แห่ง,กรมโยธาธิการ

  หมู่ที่    3 จำนวน  3  แห่ง งบประมาณเทศบาล 2 แห่ง, กรมอนามัย
  หมู่ที่    4 จำนวน  3  แห่ง งบประมาณของเทศบาล
  หมู่ที่    5 จำนวน  2  แห่ง งบประมาณของเทศบาล, กรมโยธาธิการ
  หมู่ที่    6 จำนวน  4  แห่ง งบประมาณของเทศบาล
  หมู่ที่    7 จำนวน  2  แห่ง งบประมาณของเทศบาล
  หมู่ที่    8 จำนวน  2  แห่ง งบประมาณของเทศบาล, กรมอนามัย
  หมู่ที่    9 จำนวน  4  แห่ง งบประมาณของเทศบาล, กรมอนามัย
  หมู่ที่  10 จำนวน  2  แห่ง งบประมาณของเทศบาล, กรมอนามัย
  หมู่ที่  11 จำนวน  3  แห่ง งบประมาณของเทศบาล, กรมโยธาธิการ
  หมู่ที่  12 จำนวน  2  แห่ง งบประมาณของเทศบาล
 


..
หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449