TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

สภาพทางสังคม ทต.เบิกไพร

โรงเรียน
     จำนวน  2  แห่ง ประกอบด้วย
     alt  โรงเรียนวัดหุบกระทิง
     alt  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด)


alt  alt


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     จำนวน  2  แห่ง ประกอบด้วย
     alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหุบกระทิง
     alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปลักแรด


alt  alt


 

ข้อมูลชุมชน
      เทศบาลตำบลเบิกไพร  มีหมู่บ้านทั้งหมด  12  หมู่บ้าน 7,023  หลังคาเรือน  มีประชากรชาย-หญิงรวมทั้งสิ้น  16,318 คน 

      โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

ประชากรรวม

หมู่ที่  1  บ้านเบิกไพร

 นายอนัส กลิ่นขจร

476

536

1,012

หมู่ที่  2  บ้านเบิกไพร

 นายชาญวิทย์  ผิวนวล

546

618

1,164

หมู่ที่  3  บ้านเบิกไพร

 นายจารึก แย้มงาม

1,137

1,448

2,585

หมู่ที่  4  บ้านปลักแรด

 นายวิวิศน์ อุสาหะ

804

1,000

1,804

หมู่ที่  5  บ้านหัวสระ 

 นายสมัย คล่องแคล่ว

564

571 

1,135

หมู่ที่  6  บ้านหัวเกาะ

 นางสาวพิศมัย แสวงทรัพย์

883

959

1,842

หมู่ที่  7  บ้านหมู่

 นายวงศกร อร่ามรส

329

356

685

หมู่ที่  8  บ้างบางพัง

 ว่าที่ร้อยตรี พระราม  เพชรสน

451

557

1,008

หมู่ที่  9  บ้านหัวทุ่ง

 นายประจวบ นุชจันทร์

669

735

1,404

หมู่ที่ 10 บ้านหุบกระทิง

 นายสรรชัย บุญฉาย

918

986

1,904

หมู่ที่ 11 บ้านโป่งลาน

 นายสมบัติ พุทธา

546

585

1,131

หมู่ที่ 12 บ้านตะคร้อ

 นายกิตติพงษ์ เชียงกา 

303

341

644

รวมทั้งสิ้น

7,626

8,692

16,318


 

altหน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449