TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

สภาพทางสังคม ทต.เบิกไพร

โรงเรียน
     จำนวน  3  แห่ง ประกอบด้วย
     alt  โรงเรียนวัดหุบกระทิง
     alt  โรงเรียนวัดบางพัง
     alt  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด)


alt  alt


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     จำนวน  2  แห่ง ประกอบด้วย
     alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหุบกระทิง
     alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปลักแรด


alt  alt


ข้อมูลชุมชน
      เทศบาลตำบลเบิกไพร  มีหมู่บ้านทั้งหมด  12  หมู่บ้าน 6,685  หลังคาเรือน  มีประชากรชาย-หญิงรวมทั้งสิ้น  16,117 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

ประชากรรวม

หมู่ที่  1  บ้านเบิกไพร

 นายประกาย อ่อนแช่ม

487

528

1,015

หมู่ที่  2  บ้านเบิกไพร

 นายชาญวิทย์  ผิวนวล

568

626

1,194

หมู่ที่  3  บ้านเบิกไพร

 นายจารึก แย้มงาม

1,137

1,463

2,600

หมู่ที่  4  บ้านปลักแรด

 นายวิวิศน์ อุสาหะ

802 

1,003

1,805

หมู่ที่  5  บ้านหัวสระ 

 นายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข

568

561 

1,129

หมู่ที่  6  บ้านหัวเกาะ

 นางสาวพิศมัย แสวงทรัพย์

934

964

1,898

หมู่ที่  7  บ้านหมู่

 นายวิเชียร  อร่ามรส

337

372

709

หมู่ที่  8  บ้างบางพัง

 ว่าที่ร้อยตรี พระราม  เพชรสน

448

548

996

หมู่ที่  9  บ้านหัวทุ่ง

 นายประจวบ นุชจันทร์

653

720

1,373

หมู่ที่ 10 บ้านหุบกระทิง

 นายสรรชัย บุญฉาย

799

867

1,666

หมู่ที่ 11 บ้านโป่งลาน

 นายสมศักดิ์  คนชม

533

558

1,091

หมู่ที่ 12 บ้านตะคร้อ

 นายกิตติพงษ์ เชียงกา 

306

335

641

รวมทั้งสิ้น

7,572

8,545

16,117altหน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449