TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางสังคม ทต.เบิกไพร

โรงเรียน
     จำนวน  2  แห่ง ประกอบด้วย
     alt  โรงเรียนวัดหุบกระทิง
     alt  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด)


alt  alt


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     จำนวน  2  แห่ง ประกอบด้วย
     alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหุบกระทิง
     alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปลักแรด


alt  alt


ข้อมูลชุมชน
      เทศบาลตำบลเบิกไพร  มีหมู่บ้านทั้งหมด  12  หมู่บ้าน 6,911  หลังคาเรือน  มีประชากรชาย-หญิงรวมทั้งสิ้น  16,256 คน 

      โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

ประชากรรวม

หมู่ที่  1  บ้านเบิกไพร

 นายประกาย อ่อนแช่ม

478

535

1,013

หมู่ที่  2  บ้านเบิกไพร

 นายชาญวิทย์  ผิวนวล

547

622

1,169

หมู่ที่  3  บ้านเบิกไพร

 นายจารึก แย้มงาม

1,138

1,468

2,606

หมู่ที่  4  บ้านปลักแรด

 นายวิวิศน์ อุสาหะ

798

993

1,791

หมู่ที่  5  บ้านหัวสระ 

 นายสมัย คล่องแคล่ว

569

567 

1,136

หมู่ที่  6  บ้านหัวเกาะ

 นางสาวพิศมัย แสวงทรัพย์

897

964

1,861

หมู่ที่  7  บ้านหมู่

 นายวงศกร อร่ามรส

331

363

694

หมู่ที่  8  บ้างบางพัง

 ว่าที่ร้อยตรี พระราม  เพชรสน

453

554

1,007

หมู่ที่  9  บ้านหัวทุ่ง

 นายประจวบ นุชจันทร์

660

727

1,387

หมู่ที่ 10 บ้านหุบกระทิง

 นายสรรชัย บุญฉาย

876

951

1,827

หมู่ที่ 11 บ้านโป่งลาน

 นายสมบัติ พุทธา

539

581

1,120

หมู่ที่ 12 บ้านตะคร้อ

 นายกิตติพงษ์ เชียงกา 

306

339

645

รวมทั้งสิ้น

7,592

8,664

16,256altหน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449