TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลเบิกไพร

alt
นายบรรพต  สีมาปทุม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 

111111.jpg - 145.13 Kb
 
น.ส.จันทร์เพ็ญ เฟื่องฟุ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

น.ส.กชกร เมธาบวรนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส.ธัญจิรา ณัฏฐณิชากุล
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
น.ส.กัญญารัตน์ ชูเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางณัฐศิริกานต์  พิลึก
นักพัฒนาชุมชน
 

น.ส.เยาวลักษณ์ รัตนพานิช
เจ้าพนักงานทะเบียน
 

นายสมคิด คูหะธรรมคุณ
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
 
นายชัชพงศ์ แสงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

นายจิรพงศ์ แสงทอง
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูมิขวัญ ห่างภัย
นิติกรระดับชำนาญการ
นางสาววชิรษญาณ์ พึ่งแผน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 
 
น.ส.นปภัช ศรีศศิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสลิลทิพย์ ทองเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
alt
 
น.ส.สุวพร เปลี่ยมพุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
น.ส.ณัฐพร  น้อยจ้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา มามี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

น.ส.ณวกมล พักตร์ผ่อง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 

นายปริญญา ทิพภูมี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายอนิรุต  พุกพบสุข
ผู้ช่วยนิติกร
 

น.ส.เบ็ญจมาศ  ถังทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นายพิทักษ์ ประทักษ์กุลวงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
 

นายภคินัย  ทองศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธีรยุทธ  ยานนาวา
พนักงานขับรถยนต์
 

นายภานุวัฒณ์  ขั้วเอ้
พนักงานจ้างทั่วไป
alt
นายวชิรวิทย์ ผรณาปิติ
พนักงานเทศกิจ
 

นายนพดล  พุทธา
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายประเสริฐ  พรรษา
พนักงานเทศกิจ
 
alt
น.ส.จิราภรณ์  ชอบงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายณัฐชัย จันทวงศ์
พนักงานเทศกิจ
 
 
111113.jpg - 205.25 Kb
น.ส.สิริกร เอี่ยมสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
น.ส.ธัญญารัตน์ ศรีหิรัญ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
นายรักษิต คิดในทางดี
พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายอดิสร ยางสูง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 

 

นายสุเมธ พุกนิลฉาย
พนักงานเทศกิจ

นายจิรวัฒน์ พลายงาม
พนักงานจ้างเหมาเทศกิจ
 
alt
 
นายจิรพงศ์ เกษณียบุตร
พนักงานจ้างเหมาบรรเทาสาธารณภัย
 

น.ส.ชมพู ดาเปรม
พนักงานจ้างเหมา
 

นายปัญญาวัฒน์ ขุนศรี
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.สิรินาฏ  สกุลชนะชัย
พนักงานจ้างเหมา
 

น.ส.กรรณิกา เกิดสุข
พนักงานจ้างเหมา
 
 
นางธัญวรรณ แย้มงาม
พนักงานจ้างเหมา
 
 
111120.jpg - 345.81 Kb
นายมารุต อารีย์รอบ
พนักงานจ้างเหมาบรรเทาสาธารณภัย
 
นายกิตติกวิน ห้อฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบรรเทาสาธารณภัย
 
 
111122.jpg - 120.07 Kb
นางสาวมิลินทร์ อภิรัชตานนท์
พนักงานจ้างเหมาบรรเทาสาธารณภัย

 


alt

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449