TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลเบิกไพร

alt
นายบรรพต  สีมาปทุม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 


น.ส.พรรณพร  ว่องไว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 

น.ส.จิราวรรณ กลับวิลา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.ธัญจิรา ณัฏฐณิชากุล
เจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.จันทร์เพ็ญ เฟื่องฟุ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางณัฐศิริกานต์  พิลึก
นักพัฒนาชุมชน
 
alt
น.ส.วิมพ์วิภา มณีดำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส.วลีกาญจน์ แกมแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

น.ส.เยาวลักษณ์ รัตนพานิช
เจ้าพนักงานทะเบียน

นายธวัชชัย สุวรรณศรี
นักป้องกันฯ
 

นายสมคิด คูหะธรรมคุณ
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

น.ส.เขมะสิริ  แสงรอด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 
alt
น.ส.วรณัน  อุ่นนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

--
--
 
alt
นายจิรพงศ์ แสงทอง
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นางสลิลทิพย์ ทองเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
alt
 
น.ส.สุวพร เปลี่ยมพุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายกิตติ พันเปรม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
alt
น.ส.ณัฐพร  น้อยจ้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา มามี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
 

น.ส.เบ็ญจมาศ  ถังทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

น.ส.ณวกมล พักตร์ผ่อง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 

นายปริญญา ทิพภูมี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายพิทักษ์ ประทักษ์กุลวงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
 

นายอนิรุต  พุกพบสุข
ผู้ช่วยนิติกร

นายประณต  แซ่ซิม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 

นายภคินัย  ทองศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

--
 

นายภานุวัฒณ์  ขั้วเอ้
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธีรยุทธ  ยานนาวา
พนักงานขับรถยนต์
 

นายนพดล  พุทธา
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายประเสริฐ  พรรษา
พนักงานเทศกิจ
 
alt
น.ส.จิราภรณ์  ชอบงาม
พนักงานจ้างทั่วไป
alt
นายณัฐชัย จันทวงศ์
พนักงานเทศกิจ
 
alt
นายวชิรวิทย์ ผรณาปิติ
พนักงานเทศกิจ
alt
น.ส.ธัญญารัตน์ ศรีหิรัญ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
alt
นายจิรพงศ์ เกษณียบุตร
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.สิริวรรณ  สุวะเลิศ
พนักงานจ้างเหมา
 

น.ส.สิรินาฏ  สกุลชนะชัย
พนักงานจ้างเหมา

--
--
 

--
--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     


alt

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449