TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรกองคลังเทศบาลตำบลเบิกไพร

alt
นางสาวสิริพรรณ  วัฒนวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

alt
นางอรพรรณ เชียงกา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 


น.ส.อรทัย  แสวงทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
   

นางนิภา  มั่นเรือง
นักวิชาการพัสดุ

นายณรงค์ศักดิ์ เล้าอรุณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
   
alt
น.ส.กันต์กมล จันทร์เที่ยง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
alt
น.ส.ขนิษฐา  วังวารี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

alt
น.ส.บวรลักษณ์ พุทธา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

alt
นางกนกพร  ภู่สวาสดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   


-
-

 

alt
น.ส.อารีรัตน์ ดวงใจ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 
 
-
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นายณัฐพงศ์  น้อยจ้อย
พนักงานขับรถยนต์
 

alt
น.ส.ธิดารัตน์ สมเลิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
alt
น.ส.เกษศริน ฉิมล่องดำ
พนักงานจ้างเหมา
 

 

alt

น.ส.ธนพร รุ่งรัตนพงษ์พร
พนักงานจ้างเหมา
 
 
alt
นายอรรตชัย หาสุข
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
alt
นายธนกร กาเจริญ
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 

 

   
 

alt

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449