TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรกองคลังเทศบาลตำบลเบิกไพร

alt
นางสาวสิริพรรณ  วัฒนวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

alt
นางอรพรรณ เชียงกา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 


น.ส.อรทัย  แสวงทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางนิภา  มั่นเรือง
นักวิชาการพัสดุ

นายณรงค์ศักดิ์ เล้าอรุณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
alt
น.ส.กันต์กมล จันทร์เที่ยง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

น.ส.ขนิษฐา  วังวารี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 


นางกนกพร  ภู่สวาสดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 


นายณัฐพงศ์  น้อยจ้อย
พนักงานขับรถยนต์

 

alt
น.ส.หนึ่งนุช สอนลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 


น.ส.โชษิตา  มามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 


นายวิรุฬห์  ตันเส็ง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน


นายปฐมพร  แดงหาร
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
 

น.ส.เกษศริน ฉิมล่องดำ
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.ธิดารัตน์ สมเลิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
 

--
--
 
 
 
 
 
 

 

   
 

alt

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449