TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรกองคลังเทศบาลตำบลเบิกไพร

alt
นางสาวสิริพรรณ  วัฒนวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

alt
นางอรพรรณ เชียงกา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 


น.ส.อรทัย  แสวงทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางนิภา  มั่นเรือง
นักวิชาการพัสดุ

นายณรงค์ศักดิ์ เล้าอรุณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
 

นางสุภาพร ชนะโชคไพบูลย์
นักวิชาการคลัง

น.ส.ขนิษฐา  วังวารี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

alt
น.ส.กันต์กมล จันทร์เที่ยง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 


นางกนกพร  ภู่สวาสดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

สุนันทา  สีมาปทุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

alt
น.ส.หนึ่งนุช สอนลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 


--
--


--
--
 

น.ส.โชษิตา  มามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

--
--
 

--
--

นายณัฐพงศ์  น้อยจ้อย
พนักงานขับรถยนต์
 

--
--

นายวิรุฬห์  ตันเส็ง
พนักงานจ้างเหมา
 

นายปฐมพร  แดงหาร
พนักงานจ้างเหมา

 

   
     
alt
-ว่าง-
พนักงานจ้างเหมา

alt

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449