บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลเบิกไพร


น.ส.สิริพรรณ  วัฒนวีชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


น.ส.อรทัย  แสวงทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางนิภา  มั่นเรือง
นักวิชาการพัสดุ

นายณรงค์ศักดิ์ เล้าอรุณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
 

นางสุภาพร ชนะโชคไพบูลย์
นักวิชาการคลัง

น.ส.ขนิษฐา  วังวารี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช
 

นางกนกพร  ภู่สวาสดิ์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

น.ส.อัญชลี  นุ้ยเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

น.ส.โชษิตา  มามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.สุกัญญา  ผิวงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

นายณัฐพงศ์  น้อยจ้อย
พนักงานขับรถยนต์

นายธนณัจ  สินไชย
พนักงานจ้างเหมา
 

นายวิรุฬห์  ตันเส็ง
พนักงานจ้างเหมา

นายปฐมพร  แดงหาร
พนักงานจ้างเหมา
 

นายชิษณุ  กลีบเมฆ
พนักงานจ้างเหมา


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
ทต.เบิกไพร


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449