บุคลากรกองการศึกษาฯ ทต.เบิกไพร


นายธรรมรัตน์  มณฑาทิพย์
นักวิชาการศึกษา


นายจักรกฤษณ์  มากอยู่ดี
นักสันทนาการ


นางลักขณา  ยะนิล
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางมธุริมา  ปลื้มมาก
ครู คศ.๑
 

น.ส.สุกัญญา  เจอะมะ
ครู คศ.๑

น.ส.ณัฐฤกาญจน์ นิตยทรัพย์
ครู คศ.๒
 

นางนันท์นภัส สุวรรณพฤกษ์
ครู คศ.๑

น.ส.ณัฏฐณิชณันญ์ ขำภิรมณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
 

น.ส.ภานุมาศ  โพธิ์ล้อม
ผู้ดูแลเด็ก

นางจิตรา  บัวขาว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.สุนิศา  ครุธเวโช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชูชัย  จันทร์เปรม
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
 
 

นายชัยชนะ  โพธิ์ทอง
พนักงานจ้างเหมา
 

นายอดิศร  เกษณียบุตร
พนักงานจ้างเหมา

นางสุภาพ  อ่อนแช่ม
พนักงานจ้างเหมา
 

นางยุพา  จันทร์ศรี
พนักงานจ้างเหมา


น.ส.ฐิติญา  มั่นใจ
พนักงานจ้างเหมา

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
ทต.เบิกไพร


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449