TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

alt
นางอัญชลี จันทรินทรากร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นาวาตรีหญิงเนรัญชลา จีนาภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
 

นางจงกล  โคตรคำ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
alt
นายจตุรงค์ ยิ้มน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
นางสาวบุณฑริกา อาจอาคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นางสาวนฤมล พรมณีวรรณทวี
พนักงานจ้างทั่วไป
 

นายสมบัติ  ม่วงคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายธนา จันทร์ฉาย
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
 
alt
 
นางสาวจริยา นิลบุตร
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวชุติกาญจน์ คงพิบูลย์
พนักงานจ้างเหมา
 
alt
นางสาวสุชาดา กันขำ
พนักงานจ้างเหมา
alt
นายมรุต เอี่ยมสกุล
พนักงานจ้างเหมา
 


--


--
 


--
     
     


alt

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449